Trung tầm Đào tạo

Trung tâm đào tạo và cấp chứng chỉ CATIA SIMULIA DELMIA ENOVIA SolidWorks

Công ty TNHH Hệ Thống Mới Việt Nam là đối tác chính thức duy nhất tại Việt Nam của Dassault Systèmes trong việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho phần mềm CATIA.

Công ty TNHH Hệ Thống Mới Việt Nam cung cấp dịch vụ đào tạo sử dụng phần mềm CAD/CAM/CAE/PLM cho các kỹ sư Việt Nam.