Cải tiến câu lệnh Z-Level Rough cutting with multi tools trên phiên bản CAM TOOL V18.1

Cải tiến câu lệnh Z-Level Rough cutting with multi tools trên phiên bản CAM TOOL V18.1

Cải tiến phần mềm thiết kế CAM-TOOL phiên bản V18.1
Mục Lục
Mục Lục

1 - Thay đổi đường chạy dao khi cắt bề mặt phẳng.

- Trên phiên bản V17.1 các lớp cắt theo thứ tự từ trên xuống dưới như hình.

- Trên phiên bản V18.1 thứ tự lớp cắt được thay đổi thông minh hơn. Khi phần mềm xác định có bề mặt gia công phẳng nó sẽ cắt sau cùng và chỉ gia công khu vực có bề mặt phẳng. Do vậy sẽ rút ngắn thời gian gia công do không cắt lại những khu vực đã cắt bởi lớp cắt trước đó. Ngoài ra chất lượng bề mặt gia công bề mặt phẳng đó sẽ đẹp hơn do dao cắt được giảm tải khi phần cắt còn lại chỉ là phần bề mặt phẳng.

 Phiên bản V17.1                                                                                                  Phiên bản V18.1

 
Cắt theo thứ tự lớp bên trên và lớp bên dưới trước,
lớp cuối cùng là bề mặt phẳng ở giữa
Cắt theo theo thứ tự từ trên xuống dưới

 

 

Đường chạy dao cuối cùng chỉ cắt khu vực có bề mặt phằng
 
Đường chạy dao cắt toàn bộ lớp Z cho cả 3 lớp cắt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Bước xuống Z cho giá công bề mặt dốc thoải.

- Trên phiên bản V17.1 các lớp cắt theo thứ tự từ trên xuống dưới như hình.

- Trên phiên bản V18.1 thứ tự lớp cắt được thay đổi thông minh hơn. Khi phần mềm xác định có bề mặt gia công dốc thoải nó sẽ cắt theo thứ tự từ dưới lên trên. Do vậy sẽ rút ngắn thời gian gia công do không cắt lại những khu vực đã cắt bởi lớp cắt trước đó. Ngoài ra chất lượng bề mặt gia công sẽ đẹp hơn do dao cắt được giảm tải khi phần cắt còn lại chỉ là phần bề mặt dốc thoải.

 Phiên bản V17.1                                                                                                  Phiên bản V18.1

 Cắt từ trên xuống dưới
(Theo thứ tự ①②③) ① và ② cùng khu diện tích cắt
  Cắt từ dưới lên
Lớp cắt ③ chỉ cắt phần còn lại của lớp ②.
Thời gian gia công giảm xuống