Tích hợp hệ thống

System integration

Sản phẩm phần mềm: Microsoft Windows/Microsoft Office, Adobe Acrobat, Dictionaries(EN-VN/EN-JP/VN-JP), Fonts.... Sản phẩm phần cứng: Workstation, Server, Laptop, Printer, Firewall... Dịch vụ tích hợp hệ thống, hệ thống mạng....